شماره تماس: 02144038255

ترمینال رعد

ترمینال های یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر به بالا