شماره تماس: 02144038255

کنترل فازشیوا امواج

کنترل فازشیوا امواج
با استفاده از کنترل فاز شیوا امواج می توان اختلالات شبکه برق را کنترل نمود.اختلالات ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها با نشانگرF و جابجایی فازها با نشانگر Pاعلام می گردد.
ویژگی های کنترل فاز شیوا امواج
کنترل دقیق شبکه برق به دلیل عدم استفاده ازنول(برق دارشدن نول در بعضی مواقع)

پیچ های تنظیم برای تنظیم عدم تقارن وزمان وصل
عدم تغییر پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو