سیم مسی

سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی)- (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.16 کیلو گرم)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگییرید.