محصولات شرکت رعد

لیست محصولات رعد:

ترمینال ریلی RTP2.5Hبست انتهایی EB/3
ترمینال ریلی RTP2.5Hبست انتهایی EB/3
ترمینال ریلی RTP6ترمینال ریلی سه طبقه TRTP4
ترمینال ریلی RTP16بست انتهایی EB/2
پایه ریل زاویه دارترمینال ریلی دو طبقه DRTP 2.5/4 A
شماره ترمینال NS6.4 / نصب روی ترمینال RTP4ترمینال ارت RET 6
کلید فیوز سکسیونری رعد تکفاز 38×10 LEDترمینال ریلی فیوزخور طوسی RFT5
ترمینال ارت RET 4 بست انتهایی EB/1
جمپر ترمینال از CC10-2.5 قابل نصب روی ترمینال RTP2.5شماره ترمینال NS8 / نصب روی ترمینال RTP6
ترمینال ارت RET 16جمپر ترمینال از CC10-10 قابل نصب روی ترمینال RTP10
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 25 آمپر تیپ Cترمینال ریلی RTP35
سیگنال LED قطر 22 آبی رعدکلید فرمان یک طرفه رعد
سیگنال LED قطر 22 قرمز رعدکلید مینیاتوری رعد تکفاز 40 آمپر تیپ C
ترمینال ریلی RTP50کلید فیوز سکسیونری رعد سه فاز 38×10 LED
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 6 آمپر تیپ Cپوش باتن دوبل چراغدار رعد
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 32 آمپر تیپ Cپک 20 شاخه ای داکت شیاردار 40×40
شاسی استوپ رعد پک 10 شاخه ای داکت شیاردار 60×80
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 32 آمپر تیپ Bشاسی رعد استوپ چراغدار قرمز
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 16 آمپر تیپ Cکلید مینیاتوری رعد تکفاز 16 آمپر تیپ B
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 2 آمپر تیپ Cسیگنال LED قطر 22 زرد رعد
پک 20 شاخه ای ریل 2 متریکلید مینیاتوری رعد سه فاز 4 آمپر تیپ C
کلید مینیاتوری رعد دو فاز 63 آمپر تیپ Cکلید مینیاتوری رعد سه فاز 63 آمپر تیپ C
پک 16 شاخه ای داکت شیاردار 40×60کلید مینیاتوری رعد دو فاز 50 آمپر تیپ C
پوش باتن دوبل ساده رعدکلید مینیاتوری رعد سه فاز 50 آمپر تیپ C
کلید مینیاتوری رعد دو فاز 40 آمپر تیپ Cترمینال ریلی شمش خور RTB150
کلید مینیاتوری رعد دو فاز 32 آمپر تیپ Bپک 12 شاخه ای داکت شیاردار 60×60
ترمینال ریلی RTP10ترمینال ریلی RTP4
ترمینال ریلی دو طبقه DRTP4لیبل LB/2
لیبل ELB/1پریز ریلی LED دار طوسی رعد
ترمینال ریلی فیوزخور طوسی RFT5-1ترمینال ریلی فیوزخور طوسی RFT5-2
ترمینال ارت RET 2.5ترمینال ریلی RTP25
شماره ترمینال NS6 / نصب روی ترمینال RTP2.5شماره ترمینال NS10 / نصب روی ترمینال RTP10 و RTP16 و RTP25
ترمینال ارت RET 10جمپر ترمینال از CC10-4 قابل نصب روی ترمینال RTP4
شاسی استارت سبز رعدترمینال ریلی فیوزخور آبی RFT5-2
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 20 آمپر تیپ Cپک 20 شاخه ای ریل 1 متری
جمپر ترمینال از CC10-6 قابل نصب روی ترمینال RTP6کلید مینیاتوری رعد تکفاز 16 آمپر تیپ C
کلید فرمان دو طرفه رعدترمینال ریلی شمش خور RTB70
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 25 آمپر تیپ Cجمپر ترمینال از CC10-16 قابل نصب روی ترمینال RTP16
ترمینال ارت RET 35کلید مینیاتوری رعد تکفاز 10 آمپر تیپ C
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 6 آمپر تیپ Cکلید مینیاتوری رعد تکفاز 2 آمپر تیپ C
سیگنال LED قطر 22 سبز رعدکنتاکت کمکی باز پوش باتن رعد
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 32 آمپر تیپ Cشاسی رعد استوپ قارچی قفل شو
کلید مینیاتوری رعد تکفاز 25 آمپر تیپ Bشاسی رعد استارت چراغدار سبز
پریز ریلی LED دار سبز رعدکلید مینیاتوری رعد تکفاز 4 آمپر تیپ C
پک 20 شاخه ای داکت شیاردار 60×25پک 30 شاخه ای داکت شیاردار 40×25
پک 18 شاخه ای داکت شیاردار 60×40پک 8 شاخه ای داکت شیاردار 80×80
پک 16 شاخه ای داکت سفید 40×60کلید مینیاتوری رعد تکفاز 63 آمپر تیپ C
ترمینال ریلی شمش خور RTB185-240سیگنال LED قطر 22 سفید رعد
پک 20 شاخه ای داکت سفید 40×40کلید مینیاتوری رعد تکفاز 50 آمپر تیپ C
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 40 آمپر تیپ Cپک 20 شاخه ای داکت سفید 30×30
ترمینال ریلی شمش خور RTB95-120کلید مینیاتوری رعد دو فاز 32 آمپر تیپ C

محصولات: