بیمتال ( رله حرارتی )

بیمتال

کنتاکتورهاو بیمتال های هیوندای دارای طراحی مهندسی شده هستند، به همین دلیل تجهیزاتی همانند کنتاکت های کمکی، تایمرها، قفل مکانیکی به راحتی بر روی آنها نصب میشوند.
در صنایع مختلف، همانند صنعت کشتی سازی و نیروگاهی جائی که قابلیت اطمینان و عملکرد عالی مدنظر است همواره هیوندای خود رابه عنوان یک پیشتاز معرفی کرده است.
کاربردها: در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.
1- سایز جریانی 9 تا 800 آمپر
2- مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:
متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.
استانداردها: IEC60947
جریان تنظیمی: 0.18 تا 100 آمپر بدون CT48 تا 800 آمپر بدون CT
ریست دستی اتوماتیک
حفاظت: اضافه بار

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگییرید.

لیست بی متال هیوندای:

رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/12 تا 0/18 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.18 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/18 تا 0/26 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.26 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/25 تا 0/35 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.35 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/34 تا 0/5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.5 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/5 تا 0/7 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.7 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/6 تا 0/9 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 0.9 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 0/8 تا 1/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 1.2 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 1/1 تا 1/6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 1.6 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 1/5 تا 2/1 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 2.1 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 2 تا 3 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 3 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 2/8 تا 4/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 4.2 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 3 تا 5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 5 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 4 تا 6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 6 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 5/6 تا 8آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 8 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 10 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 13 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 12 تا 18آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 18 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 22 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K 10 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K 13 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 12 تا 18 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپرHiTH40K 18 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K 22 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K 26 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K 32 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپرHiTH40K 40 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپرHiTH50K 26 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپرHiTH50K 32 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپرHiTH50K 40 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپرHiTH50K 50S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K 40 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K 50 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 45 تا 65 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K 65 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 60 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K 80 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 70 تا 90 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K 90 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 48 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپرHiTH130K 80 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپرHiTH130K 130 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K 130 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 108 تا 180آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K 180 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K 220 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپرHiTH300K 220 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپرHiTH300K 300 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K 300 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 240 تا 400 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K 400 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 300 تا 500 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K 500 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 378 تا 630 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپرHiTH800K 630 S
رله حرارتی هیوندای – HYUNDAI (بيمتال هیوندای) 480 تا 800 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپرHiTH800K 800 S
پايه بيمتال هیوندای (رابط) تيپ كوچك جهت بيمتال هیوندای 22 آمپرTHMB 22S
پايه بيمتال هیوندای (رابط) تيپ متوسط جهت بيمتال هیوندای 40 آمپرTHMB 40S
پايه بيمتال هیوندای (رابط) براي كنتاكتور 50 آمپرTHMB 50S
پايه بيمتال هیوندای (رابط) تيپ بزرگ جهت بيمتال هیوندای 90 آمپرTHMB 90S