محصولات شرکت شیوا امواج

محصولات شیوا امواج:

كنترل فاز میكروپروسسوری شیوا امواجمحافظ كنتاكتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز)
كانتر دیجیتال شیوا امواجمحافظ ولتاژ 20 آمپر شیوا امواج
كانتر دیجیتال شیوا امواجمحافظ ولتاژ 20 آمپر شیوا امواج
سوپر ولت آمپر 71 شیوا امواجساعت فرمان ماهانه شیوا امواج
تایمر دقیقه شیوا امواجساعت نجومی 20A شیوا امواج
ترموستات شیوا امواج ICسوپر كنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواجآمپر متر 48 شیوا امواج
كنترل فاز بار 15 امپر دیجیتال شیوا امواجفلوتر الکترونیکی شیوا امواج
سوپر ولت آمپر 71 شیوا امواجفتوسل 16 آمپری شیوا امواج
فلوتر مکانیکی شیوا امواجکنترل آمپر 3 رله ای شیوا امواج (تکفاز)
ولت متر 48 شیوا امواجآمپر متر 96 شیوا امواج
رطوبت سنج شیوا امواجتایمر راه پله شیوا امواج
كنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج
ساعت فرمان هفتگی شیوا امواجكنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج
كنترل فاز بار 60 آمپر دیجیتال شیوا امواجتایمر ثانیه شیوا امواج
ترموستات شیوا امواج 900 درجهسوپر ولت آمپر 96B شیوا امواج
مولتی متر 144 شیوا امواجكنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج
سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3 عددی)ترموستات 96 شیوا امواج (PID)
تایمر ستاره مثلث شیوا امواج رله كنترل آمپر سه فاز شیوا امواج
تایمر چپگرد راستگرد شیوا امواجولت متر 96 شیوا امواج
ساعت نجومی 6A شیوا امواجفتوسل 10 آمپری شیوا امواج
ساعت فرمان دو تعرفه آنالوگ شیوا امواجساعت فرمان دو رله شیوا امواج
ساعت کار شیوا امواج