کلید اتوماتیک (کمپکت MCCB ) هیوندای HYUNDAI

به دلیل طراحی بهینه، نصب بسیار آسانی دارد.

دو ویژگی مهم این سری از کلیدهای کامپکت (تطبیق پذیری با سیستم، عملکرد عالی) می باشد که در کنار این دو ویژگی، قابلیت اطمینان بالا و هزینه پائین را نیز به عنوان ویژگی های دیگر این محصول میتوان بیان کرد.

این کلیدها در 3 مدل طراحی می شوند که کامل ترین آنها قابل تنظیم حرارتی می باشد

– غیرقابل تنظیم            – قابل تنظیم حرارتی    – قابل تنظیم الکترونیکی

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.

لیست کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای:

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 20 آمپرUCB100R 3P-20
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 30 آمپرUCB100R 3P-30
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 40 آمپرUCB100R 3P-40
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 50 آمپرUCB100R 3P-50
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 60 آمپرUCB100R 3P-60
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 75 آمپرUCB100R 3P-75
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 100 آمپرUCB100R 3P-100
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 125 آمپرUCB250S 3P-125
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 150 آمپرUCB250S 3P-150
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 175 آمپرUCB250S 3P-175
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 200 آمپرUCB250S 3P-200
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 225 آمپرUCB250S 3P-225
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 300 آمپرUCB400R 3P-300
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 350 آمپرUCB400R 3P-350
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 400 آمپرUCB400R 3P-400
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 500 آمپرUCB630R 3P-500
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 3 پل 630 آمپرUCB630R 3P-630
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 16 آمپر حرارتیUCB100R 3P-16F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 20 آمپر حرارتیUCB100R 3P-20F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 25 آمپر حرارتیUCB100R 3P-25F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 32 آمپر حرارتیUCB100R 3P-32F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 40 آمپر حرارتیUCB100R 3P-40F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 50 آمپر حرارتیUCB100R 3P-50F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 63 آمپر حرارتیUCB100R 3P-63F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 80 آمپر حرارتیUCB100R 3P-80F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 100 آمپر حرارتیUCB100R 3P-100F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 125 آمپر حرارتیUCB250S 3P-125F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 160 آمپر حرارتیUCB250S 3P-160 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 200 آمپر حرارتیUCB250S 3P-200 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 250 آمپر حرارتیUCB250S 3P-250 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 400 آمپر حرارتیUCB400S 3P-400 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 630 آمپر حرارتیUCB630R 3P-630 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم 3 پل 800 آمپر حرارتیUCB800R 3P-800 F
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1000آمپرUCB1000S 3P -1000F/HIBS1003NE
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1250آمپرUCB1250S 3P -1250F/HIBS1203NE
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای - HYUNDAI قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1600آمپرUCB1600S
کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 400 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی UPB400S 3P-400/HiBS403NE
کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 630 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی UPB630S 3P-630A/HiBS603NE
کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI فیکس 800 آمپرUCB800R 3P – 800A/HiBE 803-800
کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 400الی 800 آمپرHiBS 803NE
کنتاکت کمکی چپ برای کلید های تا 100 آمپرAUX -10B-L1
کنتاکت کمکی راست برای کلید های تا 100 آمپرAUX -10B-R1
کنتاکت کمکی برای کلید 1600 آمپرAUX160NE R1
کنتاکت کمکی چپ برای کلید های125 الی 250 آمپرAUX- 20C-L1
کنتاکت کمکی راست برای کلید های125 الی 250 آمپرAUX- 20C-R1
کنتاکت کمکی کمپکت هیوندای - HYUNDAI غیر قابل تنظیم 300 الی 800 آمپرAUX -46D
کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیمAUX -46NE-L1
کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیم تیپ UAUX 46UPL1
کنتاکت کمکی برای کلید های 800 الی 1250 آمپر قابل تنظیمAUX-80NE –R1
کنتاکت خطا تا 100آمپرALT-10B
كنتاكت خطا 125 تا 250 آمپرALT-20C
کنتاکت خطا300 تا 800آمپر فیکس ALT-46D
کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم ALT-46NE
کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم تیپ UALT46 U PR1
کنتاکت خطا 800 تا 1250آمپر قابل تنظیمALT-80 NE
رله شانت برای کلید 1000 و 1250 سری UCBSHT 120 NE H
رله شانت 220 ولت برای کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 1600SHT 160 NE H
رله شنت 220 ولت برای کلید های تا 100ّّّ آمپرSHT -10B –H
رله شنت 220 ولت برای کلید های 125 الی 250 آمپرSHT -20C –H
رله شنت 220 ولت برای کلید های 300 الی 800 آمپرفیکسSHT -46D –H
رله شنت 220 ولت برای کلید های 400 و 630 آمپرقابل تنظیمSHT-46NE-H
رله شنت برای کلید 630 و 400UPBSHT46UPB
رله شنت 220 ولت برای کلید های 800 الی 1250 آمپرقابل تنظیمSHT-80NE -H
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 1600 آمپرUVT 160NE P
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 و 630 UPBUVT 46UPB
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های تا 100آمپرUVT-10B-P
رله آندر ولتاژ کلید 1000 و 1200 آمپرUVT-120 NE P
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 125 الی 250 آمپرUVT-20C-P
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 300 الی 400 ّآمپر فیکسUVT-46D-P
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 الی 630 ّآمپر قابل تنظیمUVT-46NE-P
رله آندر ولتاژ جهت کلید 800 آمپر قابل تنظیمUVT-80 NE-P
دسته کوتاه کلید 100 آمپرTFG10 BE
دسته کوتاه برای کلید های NTTFG 12NE
دسته کوتاه برای کلید های 125 الی 250 آمپرTFG 20C
دسته کلید 400 و 600 فیکسTFG 46 DE
دسته کوتاه کلید اتوماتیکTFG 46 NE
دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 10B
دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 12NE
دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 20C
دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 46NE
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 100 آمپر سری UMOT 10 UB ADC220
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 1600 آمپرMOT 160NE AC220
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 125 تا 250MOT 20CNE ADC220
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 200 آمپر سری UMOT 20UCADC220
موتور برای کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 400 آمپر فیکسMOT 40D ADC220
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 400، 600 تیپ NE و UPBMOT 46NE ADC220
موتور 500 تا 800 آمپر فیکسMOT 68ENE ADC220
موتور کلید کمپکت هیوندای - HYUNDAI 800، 1250، 1000 قابل تنظیمMOT 80NEAD C220